Upphovsrätt och AI: Utmaningar i en digital värld

Upphovsrätt i perspektiv av ny teknik som AI-genererade bilder - konstlistan.se

Upphovsrätt i perspektiv av ny teknik som AI-genererade bilder.

Artificiell intelligens (AI) har revolutionerat bildskapande och fotografi, och vår syn på upphovsrätt, genom att möjliggöra skapandet av realistiska bilder från textbeskrivningar. AI-tekniken har också förbättrat möjligheterna att ta bort oönskade bildelement, utöka bilder och till och med skapa nya bilder från befintliga bilder. Detta har öppnat upp för nya möjligheter inom fotografi och bildskapande, men också utmanat den nuvarande upphovsrättslagstiftningen.

Ai scannar efter bilder

AI genererar bilder genom att använda djupinlärning, som är en typ av maskininlärning, för att identifiera mönster i en databas med bilder och sedan generera en ny bild som liknar mönstret. Tekniken kan också användas för att ta bort eller lägga till element i en befintlig bild, för att förbättra dess utseende eller ändra dess innehåll. Till exempel kan en AI användas för att ta bort telefonledningar från en stadssiluett, eller för att lägga till en solnedgång till en bild av en strand.

Kan en apa ha upphovsrätt till en selfie

En av de mest kända och komplicerade upphovsrättsfallen är fallet med apan som tog selfies. 2011 tog en makakapa en serie selfies med en kamera som tillhörde en fotograf. Några år senare använde en brittisk förlagshus en av bilderna utan tillstånd, vilket ledde till en rättslig strid. Frågan var vem som hade rättigheten till bilden – apan som faktiskt tog bilden, eller fotografen som ägde kameran. Fallet blev mycket uppmärksammat och efter flera rättsliga tvister beslutades det att apan inte kunde äga upphovsrätten till bilden, eftersom den saknade den nödvändiga kapaciteten för att förstå och utöva sådana rättigheter.

Var går gränsen?

Det är svårt att dra tydliga gränser för AI genererade bilder och traditionella fotografier när det gäller upphovsrätt. Om en AI används för att ta bort eller lägga till element i en befintlig bild, är det fortfarande fotografens ursprungliga verk som ska skyddas av upphovsrätten. Men om en AI genererar en helt ny bild från grunden, är det svårare att avgöra vem som äger upphovsrätten. Om AI-tekniken använder befintliga bilder eller data som input, kan det vara nödvändigt att få tillstånd från de personer som äger upphovsrätten till dessa bilder eller data.

Lag om upphovsrätt

I Europa skyddas upphovsrätten till bilder och fotografier av direktiv 2001/29/EG. Denna lagstiftning säger att upphovsrättsinnehavaren har rätt till ekonomisk nytta och kontroll över distributionen av sitt verk.

Den amerikanska lagstiftningen om upphovsrätt fastställer att det är den person som skapar ett verk som äger upphovsrätten till verket. Men när det gäller AI-genererade bilder är det inte alltid uppenbart vem som är den rättmätiga ägaren av upphovsrätten. Detta eftersom det är svårt att avgöra om en AI-genererad bild ska ses som en självständig skapelse eller om den ska ses som en produkt av den som initierade AI-processen.

EU har infört en annan form av upphovsrätt för maskinellt skapade verk där ägaren är den som har ansvar för att ha sörjt för den nödvändiga tekniken och verktygen som möjliggjort skapandet av verket. Detta innebär att det kan bli svårt att räkna ut vem som är den rättmätiga ägaren av en AI-genererad bild inom EU-länderna, eftersom det kan vara svårt att veta vem som ska anses ha sörjt för de tekniska verktygen.

Manipulerade bilder och upphovsrätt

Det finns dock också utmaningar för upphovsrätten när det gäller andra AI-tekniker, som exempelvis borttagning av bildelement och utökning av bilder. Ett exempel på ett komplicerat fall var när den schweiziska konstnären och fotografen Adrian Falkner blev upprörd när en av hans murarbeten försvann från en tunnelbana i Zürich. Det visade sig senare att arbetsförmedlingen hade använt en AI-teknik för att radera bilderna på väggen från foton som skulle användas för en kampanj mot graffitimålning. Falkner hävdade att borttagningen av hans verk utan tillstånd var ett intrång på hans upphovsrätt.

Hur samlar AI in underlag för sina bilder?

Det finns även frågor kring hur man ska hantera användning av befintliga bilder som används för att träna AI-modeller. Till exempel används ofta stora mängder av befintliga bilder som används för att träna datorer att känna igen mönster eller objekt. Men när man använder dessa bilder är det viktigt att tänka på upphovsrätten och se till att man har tillstånd från rättmätiga ägaren att använda dem för detta ändamål.

På det hela taget finns det fortfarande många oklarheter och utmaningar när det gäller upphovsrätt för AI-genererade bilder och andra AI-tekniker. Även om lagstiftningen har börjat utvecklas för att ta itu med dessa frågor, återstår det mycket arbete för att skapa en tydligare ram för upphovsrätt i den snabbt föränderliga teknikvärlden.

I dagsläget pågår flera diskussioner och debatter runt om i världen om upphovsrätt för AI-genererade bilder och tekniker. Det är därför troligt att det kommer att ske förändringar i lagstiftningen på detta område framöver.

Vem är skaparen av bilden?

När det kommer till AI genererade bilder kan det också uppstå frågor om vem som är upphovsrättshavaren. Traditionellt sett är det den som skapar verket som har upphovsrätten, men när det kommer till AI genererade bilder kan det vara svårt att avgöra vem som är skaparen. Är det personen som matade in texten som AI:n använde för att skapa bilden? Är det AI:n själv som skapade bilden? Eller är det kanske företaget eller organisationen som utvecklat AI:n?

För att lösa dessa problem har flera rättsliga riktlinjer och rekommendationer tagits fram. EU har nyligen antagit ett direktiv om upphovsrätt på den digitala inre marknaden, där man försöker att ta hänsyn till den nya tekniken. Direktivet fastställer att upphovsrätten till en AI genererad bild ska tillfalla den person eller organisation som utvecklat AI:n, förutsatt att det inte finns någon annan överenskommelse.

Det finns dock vissa undantag, som till exempel om bilden skapades av en AI som använder befintliga verk eller material utan tillstånd. I sådana fall kan upphovsrätten tillhöra ursprungliga upphovsrättshavaren. Men det är fortfarande oklart hur dessa undantag ska tolkas och tillämpas i praktiken.

Sammanfattningsvis finns det många komplexa frågor kring upphovsrätt och AI genererade bilder. Även om det finns vissa riktlinjer och rekommendationer är det fortfarande en relativt outforskad terräng som kräver mer forskning och utveckling. Framöver kan vi förvänta oss att det kommer att bli fler fall och utmaningar som rör upphovsrätt och AI genererade bilder, vilket kommer att kräva en konstant uppdatering av lagstiftningen och riktlinjerna på området.


Läs mer: