Vad är samtidskonst

Låt oss se ett exempel på hur man kan definiera samtidskonst - Konstlistan

Bild: documenta 12, Kassel 2007.  Konstverk: Becky av Gerhard Richter. Foto: konstlistan.se

Lite om samtidskonst.

Om du har funderat över vad samtidskonst är kommer här en litet försök att göra det hela lite klarare (med betoning på försök).

Konst och konstnär är två begrepp som egentligen dyker upp först i slutet av 1700-talet. Innan dess var konstnären hantverkare.
Detta sammanfaller med det borgerliga samhällets framväxt och den stora samhällsförändringen i Västeuropa under slutet av 1700-talet och första hälften av 1800-talet.
Den första konstföreningen bildas i Tyskland 1823 och det är också först nu som man kan tala om en konsthandel, en särskild marknad för konst.

Romantiken

Romantiken är benämningen på den tankeinriktning som dominerade inom europeisk konst och kulturliv från 1700-talets slut och genom större delen av 1800-talet. Känslor sågs som mer äkta uttryck för personligheten än förnuftet och som en bättre källa till kunskap om Gud och världen.

Ett viktigt filosofiskt verk under romantiken var ”Kritik av det rena förnuftet” av den tyske filosofen Immanuel Kant”. Det är Immanuel Kant som upphöjer konstnären till gudomligt geni – en idé som faktiskt omhuldas av en del än idag. Det är också nu som ”konstnärsbohemen” dyker upp på scenen. Kant har bl.a. sagt – ”Det konstnärliga geniet skapar de sköna konsterna”.

Vad som också är en stor förändring under början av 1800-talet är konstnärens sociala tillhörighet. Konstnär blir nu ett yrke och rekryteringen sker främst från ämbetsmännens, kapitalisternas, lantadelns och de borgerliga klassernas barn. Tidigare var det vanligt att yrket, som alla hantverksyrken, gick i arv.


Ordförklaringar

Diskurs av franskans – discours = samtal, yttrande, tal, betyder i dagligt tal samtal, dryftning. I filosofiska och besläktade sammanhang kan ordet beteckna en helhet av sammanhängande uttryck, utsagor och begrepp, t.ex. den moraliska, den vetenskapliga eller den religiösa diskursen.
Källa: Nationalencyklopedin

Paradigm är en term myntad av Thomas Kuhn för att beteckna ett mönster inom t.ex. vetenskap. Enligt Kuhn avgör ett paradigm bland annat:

  • Vilka frågor som skall ställas
  • Vilka svar som är relevanta (vilka resultat som kan förväntas)
  • Hur experiment skall utföras

Paradigmskifte = genomgripande förändring av grundläggande antaganden och tankemönster inom ett område.
Källa: Nationalencyklopedin


Modernism, konsten har ett eget värde, ca. 1900 –

Modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella. De flesta konstarter sökte sig under 1800-talets senare del fram mot modernistiska uttrycksformer; genombrotten skedde i allmänhet under det tidiga 1900-talet.
Modernismen avgränsar sig mot den klassiska traditionen genom att hävda bildens oavhängighet från en vardaglig verklighet. För modernismen är inte avbildning viktigt utan t.ex. att arbeta med rena former och färger.
Konstriktningar: italiensk och rysk futurism, expressionism, dadaism, surrealism, konkretism, absurdism, fauvism, kubism, postkubism, konstruktivism, konkret konst, informell konst, abstrakt expressionism, hard-edge, art informel, opkonst och popkonst mfl.


Postmodernism, konstvärlden bestämmer vad som är konst, ca. 1960 –

Postmodernism är ett begrepp som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur och kultur som kan beskrivas som en reaktion på modernism. Postmodernismen vände sig mot tanken på fasta värden eller absoluta sanningar och var kritisk till tanken på objektivitet. Några av de viktigare inslagen inom postmodernismen var kritiken mot äkthetsbegreppet, genibegreppet och kvalitetsbegreppet.
Kritiken mot dessa begrepp innebar att man lånade (norpade) ur konsthistorien och också arbetade med kulturyttringar som tidigare värderats lägre som pornografi, masskultur och design/mode.
Konstnärer ex: Jeff Koons, Cindy Sherman, Georg Baseliz, Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Sigmar Polke, Francesco Clemente, Jean-Michel Basquiat, Jenny Holzer.

Konstbegreppet
Att definiera (beskriva innebörden av, att avgränsa och bestämma betydelsen av) konstbegreppet anses inte längre möjligt att göra.
Den definition som varit dominerande sedan 70-talet är den s.k. institutionsteorin som i korthet säger att ”konst är det som konstvärlden anser är konst” och ”konstvärlden” beskrivs som en institution (grupp av människor med makt i konstvärlden) som definierar konst. Kvalitet i konsten är alltså det som konstvärlden kallar för kvalitet i konsten


Institutionella konstteorin

George Dickie och Arthur Danto som var de som först formulerade den s.k. institutionella konstteorin:

Georg Dickie
”an artifact with a set of the aspects of which has had conferred upon it the status of candidate for appreciation by some person or persons acting on behalf of a certain social institution (the artworld).”
George Dickie, Art and the Aesthetic: An Institutional Analysis, 1974.

Det betyder att – det som konstvärlden utnämner till konst är konst.

Arthur Danto
Det är konstteorin som gör det möjligt för oss att skilja mellan konstverk och verkliga objekt. Frågan – Vad är konst? – kan endast besvaras i en konstteoretisk miljö, d.v.s. av konstvärlden. Arthur Danto, The Artworld, 1964


Nutidskonst

Den konst som skapas av nu levande konstnärer och som inte faller inom ramen för ”samtidskonst”, som mer traditionell skulptur, måleri, grafik kallas ibland för nutida konst eller nutidskonst. Det är oklara gränser mellan vad som är samtidskonst och nutida konst.
Det mesta av konsten som produceras idag faller under beteckningen modernism.

Contemporary
Det engelska ordet contemporary är mer heltäckande och används för all samtida eller nutida konst. (contemporary = From the same time period = Modern. )


Vad är samtidskonst, ca. 1990 –

Postmodernismen sammanföll med mycket goda ekonomiska förhållanden och en mycket expansiv kapitalisering av konstmarknaden. När luften går ur konstmarknaden i slutet av 80-talet förlorar den mycket av sin status/värde.
Postmodernisterna hade ju framgångsrikt avvecklat alla tankar på att konsten har ett eget värde. Det är nu som begreppet ”samtidskonst” dyker upp i konstvärlden. Nyckelorden är socialkritik och diskurs.

Låt oss se ett exempel på hur man kan definiera ”samtidskonst” ur ”Program för samtidskonst, Bohusläns Museum”, författare Maria Carlgren.

Citat:
I.3 Samtidskonsten

Att absolut definiera samtidskonst låter sig naturligtvis inte göras eftersom samtidskonst till sin natur är i ständig förändring och utveckling. Det här är ett sätt att karaktärisera och tydliggöra samtidskonst (Not 9) :

  • konst som lyfter fram det som uppfattas som väsentligt i vår samtid
  • konst som diskuterar och problematiserar vår tids samhällsfenomen, och förhållandet mellan individ och samhälle eller undersöker sociala relationer, företeelser och situationer, inte minst utifrån moraliska och etiska infallsvinklar
  • konst som utgår från ett konceptuellt, idébaserat, förhållningssätt där idén bestämmer formen och materialet.

Not 9. Begreppet samtidskonst är naturligtvis relativt, men precis som modernismen blev en beteckning på den nydanande konst som skapades med början runt år 1900 och fram till början av 1960-talet, kommer kanske konstuttryck från 1990- talet och några decennier framåt att betecknas som ”samtidskonsten” även i framtiden. Begreppet postmodernism är annars också ett begrepp som brukar användas för att beskriva konsten från 1960-talet. I relation till den här definitionen av samtidskonst är nutidskonst all konst som skapas av nu levande konstnärer, men vars konst inte nödvändigtvis anknyter till vår tids frågor och erfarenheter.”

Citat från: Maria Carlgren, Program för samtidskonst, Konsthallen Bohusläns Museum, 2004


Läs mer:

Mer om samtidskonst:

Några svenska samtidskonstlänkar:

Boktips!