Realismen

14riktning-krohg

Den sjuka flickan, Christian Krohg 1881

Realismen är en konstriktning som uppstod i Frankrike vid mitten av 1800-talet och med den främste företrädaren Gustave Courbet. Realisterna försökte skildra verkligheten så troget som möjligt och motiven var ofta människor i arbete eller sociala miljöskildringar.

Med naturalism menar man en starkare verklighetsskildring och är en utveckling ur realismen

Den främste naturalisten i norden var den norske konstnären Christian Krohg 1852-1925.


Realismen

Realismen var en konstnärlig rörelse som uppstod i Frankrike under mitten av 1800-talet som en reaktion mot de romantiska idealen och den historiska romantiken. Realistiska konstnärer strävade efter att avbilda vardagslivet och samhället så som det var, utan romantiska försköningar eller idealiseringar.

Under 1800-talet hade Frankrike genomgått betydande sociala och politiska förändringar, inklusive industrialiseringen och urbaniseringen, vilket ledde till en ökad industrialisering och urbanisering. Detta gav upphov till en ökad medvetenhet om samhällsklasser och arbetarnas villkor, vilket i sin tur influerade konstnärerna att utforska dessa teman i sina verk.

Konstnärer som Gustave Courbet och Honoré Daumier var några av de mest framstående företrädarna för realismen i Frankrike. Courbet, ofta betraktad som realismens fader, målade många av sina verk med fokus på det franska landsbygdslivet och arbetarklassens liv. Daumier, å andra sidan, var känd för sina skarpa satiriska illustrationer som kommenterade politiska och sociala frågor i det samtida samhället.

Realismen i Frankrike hade en betydande inverkan på utvecklingen av konsten och litteraturen och influerade senare rörelser som impressionismen och naturalismen. Genom att fokusera på att avbilda det verkliga livet och samhällets villkor, bidrog realismen till att utmana konstens konventioner och att ge röst åt de röster som tidigare hade varit underrepresenterade i konsten.