Postmodernismen

Postmodernism är ett begrepp som syftar på en utveckling inom kritisk teori, filosofi, arkitektur, konst, litteratur och kultur som kan beskrivas som en reaktion på modernism. Postmodernismen vände sig mot tanken på fasta värden eller absoluta sanningar och var kritisk till tanken på objektivitet.
Några av de viktigare inslagen inom postmodernismen var kritiken mot äkthetsbegreppet, genibegreppet och kvalitetsbegreppet.
Kritiken mot dessa begrepp innebar att man lånade(norpade) ur konsthistorien och också arbetade med kulturyttringar som tidigare värderats lägre som pornografi, masskultur och design/mode.
Konstnärer ex: Jeff Koons, Cindy Sherman, Georg Baseliz, Gerhard Richter, Anselm Kiefer, Sigmar Polke, Francesco Clemente, Jean-Michel Basquiat, Jenny Holzer.


Postmodernismen

Postmodernismen är en konstnärlig rörelse som uppstod under andra hälften av 1900-talet som en reaktion mot och kritik av modernismens ideal och principer. Den betonar ofta idén om att det inte finns några fasta sanningar eller universella värden och ifrågasätter traditionella hierarkier och normer inom konstvärlden och samhället.

Inom konstriktningen ses alla former av konst och kulturella uttryck som giltiga och värdefulla, och gränserna mellan hög- och lågkonst, originalitet och imitation suddas ut. Konstnärer inom postmodernismen använder sig ofta av pastischer, parodi och ironi för att kommentera och omforma tidigare konstnärliga stilar och traditioner.

Postmodernismen i konsten tar ofta upp teman som identitet, makt, globalisering och konsumism. Konstnärer som Cindy Sherman, Jeff Koons och Barbara Kruger är några av de mest kända företrädarna för postmodernismen, vars verk ofta utforskar dessa teman på djupgående och provokativa sätt.

Postmodernismen har haft en djupgående inverkan på samtida konst och har format den samtida konstscenen på många sätt. Dess betoning på pluralism, mångfald och kritisk reflektion har bidragit till att skapa en mer inkluderande och mångfacetterad konstvärld där olika perspektiv och uttryck välkomnas och firas.