Modernism

Modernism, sammanfattande benämning på en strömning i västerländsk kultur som ifrågasätter accepterade traditioner och vill ersätta dem med en rationell och kritisk hållning till världen med ständig öppenhet för förändringar, andliga och materiella.

De flesta konstarter sökte sig under 1800-talets senare del fram mot modernistiska uttrycksformer; genombrotten skedde i allmänhet under det tidiga 1900-talet.

Modernismen avgränsar sig mot den klassiska traditionen genom att hävda bildens oavhängighet från en vardaglig verklighet. För modernismen är inte avbildning viktigt utan t.ex. att arbeta med rena former och färger.

Konstriktningar: italiensk och rysk futurism, expressionism, dadaism, surrealism, konkretism, absurdism, fauvism, kubism, postkubism, konstruktivism, konkret konst, informell konst, abstrakt expressionism, hard-edge, art informel, opkonst och popkonst m.fl.


Modernism

Modernismen i konsten var en konstnärlig rörelse som uppstod under andra halvan av 1800-talet och fortsatte genom stora delar av 1900-talet. Den betonade innovation, individualism och en strävan efter att bryta med traditionella konventioner och normer inom konsten. Modernistiska konstnärer sökte nya former av uttryck och förnyelse i sina verk, och de var ofta drivna av en önskan att reflektera över de snabba sociala, politiska och teknologiska förändringar som kännetecknade moderniteten.

Modernismen omfattade en rad olika rörelser och stilar, inklusive impressionismen, expressionismen, kubismen, futurismen och många andra. Trots sina många skillnader delade modernistiska konstnärer en gemensam övertygelse om att konsten hade en roll att spela i att omdefiniera och omforma den moderna världen.

Genom att bryta med traditionella konventioner och utforska nya tekniker och idéer, gav modernisterna upphov till en radikalt ny syn på konsten och dess roll i samhället. De förkastade ofta idén om att konst skulle vara representativ eller berättande och istället betonade de konstens autonomi och dess förmåga att uttrycka universella och tidlösa idéer.

Modernismen hade en djupgående inverkan på utvecklingen av konsten och influerade inte bara målning och skulptur utan också litteratur, arkitektur, musik och andra konstformer. Dess betoning på innovation och förnyelse fortsätter att inspirera och forma den samtida konstvärlden än i dag.